1. Discover Toyota
  2. Environmental sustainability
  3. 4 r's for a better earth
  4. Recover
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

Оползотворяване

Научете за начините, по които оползотворяваме възможно най-много материали в процеса на бракуване

Енергията от отпадъци може да играе важна роля в енергийния микс, от който се нуждаем, за да захранваме нашите съвременни икономики. Но ние в Toyota смятаме, че това е най-крайната възможност. Ние се стремим да гарантираме, че както от нашите операции, така и от продуктите ни дори най-последният ресурс ще бъде оползотворен, преди се стигне до тази опция.

„Как можеш да очакваш да си свършиш работата, без да си изцапаш ръцете!“

 

Киичиро Тойода, основател на Toyota Motor Corporation

Значението на класификацията на отпадъците

Ние признаваме важността на системата за класификация на отпадъците за разбиране на относителната стойност на различните методи, които използваме за постигане на екологично отговорни операции. Това поставя превенцията – избягване на използването на енергия и природни ресурси – като най-добрия вариант, следван от минимизиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на енергията до депонирането като най-неблагоприятния вариант.

Ако сме се справили добре с намаляването, повторната употреба и рециклирането на материалите и ресурсите, би трябвало да имаме само ограничена необходимост да се справяме с остатъците чрез оползотворяване на енергия или обезвреждане.

Оползотворяване на енергия от преработка на излезли от употреба превозни средства

  • След като автомобилите бъдат почистени от замърсяващи материали и освободени от части, които могат да се използват повторно или да се рециклират, корпусите им се натрошават и раздробяват. Металите и пластмасите се отделят от раздробената материя, като се получава вещество, наречено ASR – остатъци от шредери за автомобили.
  • Въпреки че се състои от фрагменти от стъкло, гума, пластмаса и мръсотия, то все пак може да бъде използвано. С помощта на иновативната постшредерна технология можем да оползотворим дори незначително малки парченца материал. Само след това щателно сортиране всеки останал материал, който не може да бъде спасен, отива за енергийно оползотворяване или, в краен случай, за изгаряне.
ASR – остатъци от автомобилни шредери, това, което остава след шредерно и постшредерно раздробяване

Оползотворяване в нашите дейности

Нашите производствени процеси създават някои излишъци и отпадъчни материали, така че ние ги свеждаме до минимум и оползотворяваме колкото е възможно повече чрез рециклиране или повторна употреба.

Когато произвеждаме части или автомобили, често остава излишък или отпадъчен материал – независимо дали става въпрос за метали, пластмаси, бои или вода. Трябва да сме сигурни, че оползотворяваме всичко, което можем, така че да може да бъде използвано повторно, рециклирано или депонирано отговорно, без да рискуваме да нанесем вреда на околната среда.

Ние полагаме всички дължими грижи за намаляване на отпадъците и за повторно използване и рециклиране на материали, когато е възможно, на всеки етап от производствените ни процеси. Ние се уверяваме, че в крайна сметка всякакви отпадъци или излишък се използват за оползотворяване на енергия в краен случай.