Политика по качеството и околната среда

ТОЙОТА БАЛКАНС ЕООД
ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

„Тойота Балканс“ ЕООД е сертифицирано по международните стандарти за управление на качеството и околната среда ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015. Дружеството активно прилага принципите за постоянно поддържане на високо ниво на качество, професионализъм и грижа за клиента, неизменна част от които е и опазването на околната среда. Като част от цялостната Интегрирана система на дружеството и с мисъл за бъдещите поколения и опазването на природните ресурси и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда, Ръководството на Тойота Балканс ЕООД прие Политика по качеството и околната среда, която е в съответствие с Kонтекста на Дружеството.

Политика по качеството и околната среда
Ръководството на „Тойота Балканс“ ЕООД отдава първостепенно значение на:

• Доверието на своите клиенти и предоставянето на истински запомнящо се клиентско изживяване.
• Правото на обществото на здрава и пълноценна околна среда и устойчиво развитие.
• Стремеж към екологичност, иновативност и отговорност във всички сфери.

Интегрираната политика се основава на следните принципи:

• Провеждане на периодичен преглед и оценка на резултатите от прилагането на Интегрираната система, включващo както Политиката, така и изпълнението на целите и задачите по повишаване на качеството и опазването на околната среда.
• Стимулиране на висока степен на ангажираност на служителите и осъзнатост за тяхната роля и отговорност за постигане на целите и задачите на Интегрираната система за управление и настоящата Политика. Познаване и прилагане на Политиката на всички организационни нива.
• Грижа за здравето, безопасността и благосъстоянието на служителите и подпомагане за подобряване на качеството на извършваната от тях дейност и опазване на околната среда.
• Осигуряване на непрекъснат процес на квалификация и обучение на служителите като важна предпоставка за осигуряване на висок стандарт на работа.
• Създаване и поддържане на добри отношения на партньорство с клиентите и осигуряване на информираност относно всички нови продукти и услуги, които дружеството предлага. Осигуряване на здрава и безопасна среда.
• Провеждане на комплекс от дейности за опазване на околната среда, които са насочени към предотвратяване на замърсяването й, към нейното възстановяване, запазване и подобряване, в съответствие с Глобалната политика на Производителя „Предизвикателства за опазване на околната среда 2050“.
• Спазване на приложимите нормативни изисквания при управление на качеството и дейностите по опазване на околната среда, свързани с въздуха, водата, почвата, служителите и обществото.

Ръководството на „Тойота Балканс“ЕООД се ангажира с:

• Осъществяване и подобряване на процесите и дейностите в съответствие с потребностите и очакванията на всички заинтересовани страни;
• Удовлетворяване на изискванията на клиента и спазване на изискванията на нормативната база и корпоративните изисквания;
• Въвеждане, функциониране и непрекъснато подобряване на ефикасността на Интегрираната система, в съответствие с изискванията на международните стандарти – ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015;
• Приоритетно прилагане на Политиката в дейността на Дружеството и в рамките на обхвата на Интегрираната система за управление: Внос и дистрибуция на леки и товарни автомобили TOYOTA и леки автомобили LEXUS, доставка и продажба на аксесоари и резервни части.