1. retailers
  2. Privacy Policy | %dealer-address%
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

Тиксим Toyota Пловдив

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Тиксим Toyota Пловдив уважава правото Ви на поверителност. Независимо дали встъпвате в отношения с Тиксим Toyota Пловдив като служител, клиент, потребител, гражданин и др., Вие имате право Вашите лични данни да бъдат защитени. Такива данни може да са Вашето име, телефонен номер, електронен адрес (email), но също така други данни като например номер на рама, (гео)локация и др.

В настоящата Обща политика на Toyota/Lexus за поверителност и защита на личните данни (“Политика”) описваме как събираме Вашите лични данни, защо ги събираме, какво правим с Вашите лични данни, с кого ги споделяме, как пазим Вашите лични данни и какво може да поискате да направим с Вашите лични данни.

Тази Политика се прилага към обработката на Вашите лични данни в контекста на управление на човешките ресурси и дейности, свързани със служителите (управление на плащанията, здравословни и безопасни условия на труд, подбор, организационно развитие), както и в контекста на различни услуги, инструменти, заявления, Интернет страници, портали, (Интернет) промоции при продажби, маркетингови дейности, спонсорирани платформи на социални медии и т.н., които се предоставят или администрират от нас или от наше име.

Настоящата Политика съдържа общите правила и разяснения. Тя се допълва от отделни специални уведомления за поверителност, свързани конкретни услуги, инструменти, приложения, Интернет страници, портали, (Интернет) промоции при продажби, маркетингови дейности, спонсорирани платформи на социални медии и т.н., които се предоставят или администрират от нас или от наше име. Тези уведомления за поверителност ще Ви бъдат съобщавани всеки път, когато Вашите лични данни са необходими в контекста на посочените по-горе дейности (например чрез Интернет сайтове, портали, индивидуални комуникационни услуги, информационни бюлетини, напомняния, проучвания, оферти, събития и т.н.).

Настоящата Политика се прилага за всички Ваши лични данни, събирани и използвани от (или от името на) Тиксим Toyota Пловдив, наричано по-долу “Тойота”, “ние”, “нас” и ”нашите”.

Ако приемете разпоредбите на тази Политика, вие се съгласявате да обработваме Вашите лични данни по начините, описани в Политиката.

В края на тази Политика може да намерите определения на определени ключови термини, използвани в настоящата Политика, които са обозначени с главна буква (например, Лични данни, Обработване, Администратор на Лични данни и др.).

2. КОЙ ОТГОВАРЯ ЗА ОБРАБОТКАТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Тиксим Toyota Пловдив (“Тойота”, “ние”, “нас” и ”нашите)

ЕИК: BG112048000

Адрес: бул. Васил Левски 125 Пловдив 4000, България

3.  Към кого може да се обърнете, в случай, че имате въпроси или искания? Контакт за въпроси във връзка СЪС ЗАЩИТА НА личните данни

Организирали сме възможност за контакт по въпроси, свързани със Защита на Личните Данни, където ще отговаряме на Вашите въпроси или искания, свързани с настоящата Политика, специалните уведомления за поверителност, Вашите Лични данни (и тяхната Обработка).

Може да отнасяте всякакви въпроси, искания или оплаквания във връзка с прилагането на тази Политика или упражняването на Вашите права, както са описани в тази Политика, към следните контакти по въпроси, свързани със Защита на Личните Данни:

Тиксим Toyota Пловдив

ЕИК: BG112048000

Адрес: бул. Васил Левски 125 Пловдив 4000, България

E-mail: toyota@contact.toyota.bg

4. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Ние ценим Вашето доверие и поемаме ангажимент да обработваме Вашите Лични данни справедливо, прозрачно и защитено. Основните принципи, които прилагаме са следните:

· Законосъобразност: при събиране на Вашите Лични данни действаме добросъвестно, при спазване на закона и по прозрачен начин.

· Свеждане на данните до минимум: ограничаваме събирането на Вашите Лични данни само до данни, които са пряко относими и необходими за целите, за които са събрани.

·   Ограничение на целите: събираме Лични данни само за конкретни, изрично посочени и законни цели и не обработваме Вашите Лични данни по начин, несъвместим с тези цели.

·   Точност: поддържаме Вашите Лични данни точни и актуални.

· Сигурност и защита на данните: прилагаме технически и организационни мерки за осигуряване на подходящо ниво на сигурност и защита на данните, като отчитаме вида на Вашите Лични данни, които подлежат на защита. Тези мерки предотвратяват каквото и да било неоправомощени разкриване или достъп, инцидентно или незаконно разрушаване или инцидентна загуба, промяна или каквато и да било друга незаконна форма на Обработване.

·   Достъп и поправяне: обработваме Вашите Лични данни, в съответствие с Вашите законни права.

·   Ограничаване на срока на запазване: запазваме Вашите Лични данни в съответствие с приложимото законодателство за защита на Личните данни и за срок, не по-дълъг, от този, който е необходим, за целите, за които Личните данни са събрани.

· Защита за международни трансфери: осигуряваме адекватна защита на Вашите Лични данни при трансфер извън Европейската икономическа зона.

· Защита спрямо трети лица: достъпът до и прехвърлянето на Личните данни към трети лица се извършват в съответствие с приложимото правo и при спазване на подходящи защитни договорки.

· Законосъобразност на директния маркетинг и бисквитките (cookies): действаме, съобразно приложимия закон, когато Ви изпращаме рекламни материали или инсталираме биквитки (cookies) на Вашия компютър.

5. ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ: ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, на което ги събираме

Когато искаме Вашите Лични данни, ние винаги ще Ви информираме по ясен начин какви Ваши Лични данни събираме. Тази информация ще Ви бъде предоставена чрез отделно уведомление за поверителност, което може да бъде включено например в конкретна услуга (включително комуникационна услуга), електронен бюлетин, напомнящи съобщения и писма, проучвания, оферти, покани за събития и т.н.

Обръщаме внимание, че съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, Вашите Лични данни могат да бъдат обработвани, ако:

- Сте ни предоставили Вашето съгласие за целите на Обработването (както е посочено в уведомлението за поверителност относно това конкретно Обработване). За избягване на всяко съмнение, Вие винаги имате правото да оттеглите Вашето съгласие по всяко време; или

- Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който Вие сте страна; или

- Това Обработване е необходимо за наш законен интерес, без да засягаме Вашето право на поверителност. Ще Ви уведомим за наличието на такъв законен интерес посредством уведомлението за поверителност, свързано с това конкретно Обрабоване.

-  Обработването се изисква от закона.

6. ЗА КАКВИ ЦЕЛИ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние обработваме Вашите Лични данни за конкретни, изрични и законни цели и няма да обработваме Вашите Лични данни впоследствие по начин, който е несъвместим с тези цели.

Такива цели могат да бъдат изпълнението на направена от Вас поръчка, подобряването на Вашите посещения на някой от нашите Интернет страници или портали, общото подобряване на нашите продукти и услуги, предлагането на услуги или приложения, маркетингови дейности и др. Целта на всяко Обработване на Ваши Лични данни ще бъде ясно посочена в конкретното уведомление за поверителност, касаещо това конкретно Обработване. Това уведомление за поверителност ще бъде достъпно например, на Интернет страница или портал, в приложение, в електронен бюлетин и т.н.

7. Поддържане НА вашите лични данни ТОЧНИ И АКТУАЛНИ

За нас е важно да поддържаме точни и актуални записите на Вашите Лични данни. Молим да ни информирате за каквито и да било промени или неточности във Вашите Лични данни възможно най-скоро, като се свържете с нас по начина, посочен в точка 3 “Към кого можете да се обърнете в случай, че имате въпроси или искания?”. Ние ще предприемем необходимите действия, за да изтрием или актуализираме всякакви неточни или стари Лични данни.

8. ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Имате право на достъп до Вашите Лични данни, които ние обработваме и ако тези Лични данни са неточни или непълни, Вие имате право да поискате поправянето или изтриването им. За повече информация във връзка с Вашите права на поверителност, моля се свържете с нас по начина, посочен в точка 3 “Към кого можете да се обърнете в случай, че имате въпроси или искания?”.

9.  КОЛКО ДЪЛГО ЗАПАЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние запазваме Вашите Лични данни в съответствие с приложимото законодателство за защита на Личните данни за срока, който е необходим за изпълнение на целите, за които ги обработваме или за изпълнение на законните ни задължения. Сроковете на запазване на Вашите Лични данни са посочени в специалните уведомления за поверителност, касаещи конкретно Обработване.

За допълнителна информация колко дълго ще бъдат запазвани определени Лични данни, преди да бъдат заличени от нашите системи и бази данни, можете също така да се свържете с нас по начина, посочен в точка 3 “Към кого можете да се обърнете в случай, че имате въпроси или искания?”.

10.  ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние прилагаме комплекс от технически и организационни мерки за сигурност за защита на Вашите Лични данни от незаконен или неоправомощен достъп или използване, както и срещу инцидентна загуба или увреждане на тяхната цялост. Тези мерки са разработени в съответствие с използваните от нас информационни технологии и свързаните с тях разходи, както и при спазване на стандартите и практиките, прилагани в нашата индустрия.

Вашите Лични данни могат да бъдат обработвани от трето лице-Обработващ, ако то се съгласи да прилага същите технически и организационни мерки за сигурност.

Поддържане на сигурността на данните означава защита на поверителността, цялостта и наличието на Вашите Лични данни:

(a)  Поверителност: ние защитаваме Вашите Лични данни от нежелано разкриване към трети лица.

(b)  Цялостност: ние защитаваме Вашите Лични данни от промени от неоправомощени трети лица.

(c)  Наличност: ние гарантираме, че само оправомощени лица имат достъп до Вашите Лични данни, когато това е необходимо.

Нашите процедури по сигурност на данните включват: защитен достъп, системи за резервни копия, мониторинг, преглед и поддръжка на пробиви в сигурността и продължаване на дейностите и пр.

11.  РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

В зависимост от целите, за които събираме Вашите Лични данни, ние може да ги разкриваме на следните категории получатели:

a)  В рамките на нашата организация:

-  На наши оправомощени служители;

-  На наши свързани лица и дъщерни дружества;

-  На членовете на нашата мрежа от Оправомощени Търговци и Сервизи, с които Вие сте били в контакт;

- На Тойота Балканс ЕООД (с ЕИК 130106252, гр. София, бул. Цариградско шосе 163)

б) Трети лица – бизнес партньори:

Рекламни, маркетингови и промоционални агенции: с цел да ни подпомагат при извършването и анализа на ефективността на нашите рекламни кампании и промоции;

Бизнес партньори: например, доверени дружества, които може да използват Вашите Лични данни, за да Ви предоставят услуги и/или продукти, които сте поискали и/или които може да Ви предоставят маркетингови материали (когато Вие сте се съгласили да получавате такива маркетингови материали). Ние изискваме от тези дружества да спазват приложимото законодателство и тази политика и да обръщат специално внимание на поверителността на Вашата лична информация;

Доставчици на услуги на Toyota/Lexus: дружества, които предоставят услуги от името или за сметка на Toyota/Lexus, за целите на предоставяне на такива услуги (например Toyota/Lexus може да предоставя Ваши Лични данни на външни доставчици на услуги, свързани с Информационни Технологии (IT));

в) Други трети лица:

-  Когато се изисква от закона или е необходимо за защита на законен интерес на Toyota/Lexus:

- Да изпълнява закона, искания от държавни органи, съдебни решения, съдебни процедури, задължения, свързани с отчетност и предоставяне на информация към държавни органи и т.н.;

- За потвърждаване или налагане на изпълнение на процедурите и договорите на Toyota/Lexus; и

- За защита на правата, собствеността или безопасността на Toyota/Lexus и/или неговите клиенти;

Във връзка с корпоративни транзакции: при прехвърляне на всички или част от дейностите или при вливане, сливане, промяна в контрола, преструктуриране или ликвидация на цялата или част от търговската дейност на Toyota/Lexus.

Обръщаме внимание, че третите лица-получатели, посочени в т. б) и в) по-горе – особено доставчиците на стоки и услуги към Вас чрез услугите или приложенията на Toyota/Lexus или чрез техни собствени канали – могат отделно да събират Лични данни от Вас. В този случай, тези трети лица са самостоятелно отговорни за администрирането на тези Лични данни и Вашите отношения с тях се уреждат според прилаганите от тях условия за поверителност, с които следва да се запознаете.

12. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ МЕДИИ

Ако при използване на наша Интернет страница или портал използвате регистрацията си в дадена социална медия (например профила си във Facebook), ние записваме Вашите Лични данни, налични в тази социална медия и Вашето използване на такава социална медия означава, че Вие изрично сте разрешили предоставянето на тези Ваши Лични данни, записвани от нас чрез този инструмент.

Ние понякога опосредяваме публикуването на (лични) данни чрез социални медии, например Twitter и Facebook. Социалните медии имат собствени условия за ползване, които следва да познавате, когато сте активни чрез тях. Напомняме Ви, че публикациите в социалните медии могат да са свързани с определени последици, включително за поверителността на Вашите Лични данни или на Личните данни на лица, които споделяте, например, невъзможността за оттегляне на публикация в кратък срок. Вие сте изцяло отговорни за Вашите публикации в социалните медии. Ние не носим каквато и да било отговорност за Ваши публикации.

13.  ТРАНСФЕР НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЗВЪН ЕИЗ

Вашите Лични данни може да бъдат трансферирани към получатели, които е възможно да се намират извън ЕИЗ, както и могат да бъдат обработвани от нас и тези получатели извън ЕИЗ. Ние прилагаме подходящи конкретни мерки за осигуряване на адекватно ниво на защита на Вашите Лични данни при трансфер към държави извън ЕИЗ, които като цяло не осигуряват същото ниво на защита на данните, което се прилага в ЕИЗ.

Ние винаги ще Ви информираме по ясен начин, когато Вашите Лични данни биват трансферирани извън ЕИЗ. Тази информация ще Ви бъде предоставяна чрез специални уведомления за поверителност, свързани конкретни услуги (включително електронни съобщителни услуги), електронни бюлетини, напомняния, проучвания, оферти, покани за събития и т.н.

14. ВАШИТЕ ПРАВА

Ние искаме да бъдем максимално прозрачни спрямо Вас, затова Вие можете да ни покажете чрез Вашия избор как желаете да използваме Вашите Лични данни.

·   Избор за това по какъв начин да се свързваме с Вас

Вие разполагате с различни варианти за избор на начина, по който искате да се свързваме с Вас, чрез какъв канал (напр. email, поща, социална медия, телефон), за каква цел и колко често, като персонализирате настройките за поверителност на съответното устройство или актуализирате Вашият потребителски профил или като изпълните инструкциите за оттегляне, съдържащи се в (получаваната) комуникация.

·  Вашите Лични данни

Можете да винаги да се свържете с нас, по начина, посочен в точка 3 “Към кого можете да се обърнете в случай, че имате въпроси или искания?”, за да разберете какви Ваши Лични данни се съхраняват при нас и какъв е техният произход. При определени условия имате право да получавате Вашите Лични данни, които сте ни предоставили, в общоизползван, структуриран машинночитаем формат и да ги прехвърлите на определено от Вас трето лице.

·  Право на коригиране

Ако установите грешки във Вашите Лични данни, или те са непълни или неточни ,може да поискате от нас да ги коригираме или допълним.

·  Право да поискате ограничаване на Обработването

Имате право да поискате ограничаване на Обработването на Вашите Лични данни (например когато се извършва проверка на точността на Вашите Лични данни).

·  Право на възражение

Имате право да възразите срещу използването на Вашите Лични данни за целите на директния маркетинг (ако предпочитате, може също така да посочите чрез кой комуникационен канал и колко често предпочитате да се свързваме с Вас) или срещу споделянето на Ваши Лични данни с трети лица за такива цели.

Имате право да оттеглите съгласието си за продължаване на Обработването на предоставените от Вас Лични данни по всяко време по начина, посочен в точка 3 “Към кого можете да се обърнете в случай, че имате въпроси или искания?”.

·  Нещо повече, може да поискате да изтрием всички данни, които се отнасят до Вас (с изключение в определени случаи, например – за доказвне на сделка или когато е налице законно основание).

15.  Ред за упражняване на правата на субектите на лични данни

Субектите на лични данни могат да упражнят правата съгласно тази Политика като подадат искане на упражняване на съответното право.

Искане за упражняване на правата на субектите на лични данни могат да бъдат подадени по следния начин:

·  По електронен път на следния имейл адрес: toyota@contact.toyota.bg, както и за клиенти на Lexus на емейл адреса на Lexus България: lexus@contact.lexus.bg;

·  На електронния сайт на Дружеството: Свържете се с нас, както и за клиенти на Lexus на електрония сайт на Lexus България: Свържете се с нас.

·  По пощата - на адреса на Тиксим Toyota Пловдив: Адрес: бул. Васил Левски 125 Пловдив 4000, България

Искането за упражняване на права, свързани със защитата на личните данни, следва да съдържа следната информация:

·  Идентификация на лицето – три имена;

·   Контакти за обратна връзка – адрес, телефон, електронна поща;

·   Искане – описание на искането.

Тиксим Toyota Пловдив предоставя информация относно действията, предприети във връзка с искане за упражняване на правата на субектите, в срок от един месец от получаване на искането.

При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията от определено лице. Тиксим Toyota Пловдив информира лицето за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето.

Тиксим Toyota Пловдив не е задължена да отговори на искане, в случай че не е в състояние да идентифицира субекта на данните.

Тиксим Toyota Пловдив може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните.

Когато искането е подадено с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго

Моля да имате предвид, че имате право да подадете жалба срещу Администратора до съответния орган по защита на Личните данни (“ОЗЛД”).

По отношение на   Тиксим Toyota Пловдив (като Администратор) компетентният ОЗЛД е българската Комисия за защита на Личните данни.

16. ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Изискванията на тази Политика допълват и не заместват каквито и да било други изисквания по приложимото законодателство за защита на Личните данни. В случай на противоречие между настоящата Политика и приложимото законодателство за защита на Личните данни, предимство има последното.

Тиксим Toyota Пловдив има право да изменя настоящата Политика по всяко време. В тези случаи ние ще Ви уведомим за такива промени и ще Ви помолим да се запознаете с най-актуалната версия на тази Политика и да потвърдите приемането й. Политиката е достъпна на https://plovdiv.toyota.bg/, където може да се запознавате с нея и всякакви последващи промени.

17. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В тази политика следните изрази имат следното значение:

(a) Администратор (на Лични данни) означава организацията, която определя целите за които и начина, по който се обработват Вашите Лични данни. Освен ако не Ви уведомим за друго, Администратор на Вашите Лични данни е Тиксим Toyota Пловдив с ЕИК:BG112048000. Може да предоставим допълнителна информация чрез отделни специални уведомления за поверителност, свързани конкретни услуги (включително електронни съобщителни услуги), електронни бюлетини, напомняния, проучвания, оферти, покани за събития и т.н.

б) Обработващ (Лични данни) означава лице или организация, което обработва Вашите Лични данни от името на Администратор.

в) Контакт по въпроси на защитата на Личните данни означава електронен адрес и пощенски адрес за контактс Тиксим Toyota Пловдив, чрез които може да се обърнете към Администратора с въпроси или искания във връзка с тази Политика и/или (Обработването на) Вашите Лични данни и което ще обработи и отговори на тези въпроси и искания.

г) ЕИЗ означава Европейската икономическа зона (= държави-членки на Европейския съюз + Исландия, Норвегия и Лихтенщайн).

д) Лични данни са всякакви данни, свързани пряко с Вас или позволяващи Вашата идентификациа, като например Вашето име, телефонен номер, email адрес, идентификационен номер на автомобил (VIN), (гео-)локация, и т.н.

е) Обработване означава събирането, достъпът и всички форми на изпозлване на Вашите Лични данни.