Уведомление за поверителност за обработването на Вашите лични данни

Това Уведомление за поверителност съдържа информация за обработването на Вашите лични данни от нас, за да:
 • Ви предоставяме нашите продукти и услуги,
 • Проследяваме и изпълняваме Вашите заявки до нас,
 • Управляваме ефективно Вашите отношения и контакти с нас,
 • Ви изпращаме определени маркетингови съобщения и покани за определени проучвания, ако сте дали съгласие за това. 

Настоящото Уведомление за поверителност е неразделна част от нашата Общата политика за поверителност и защита на личните данни, която съдържа общите правила за обработването на Вашите лични данни и е достъпна и на хартиен носител в нашия шоурум.

Тойота Балканс ЕООД, с ЕИК 130106252, гр. София, бул. Цариградско шосе № 163 и Toyota Motor Europe NV/SA (“TME”), Avenue du Bourget / Bourgetlaan 60, 1140 Brussels, Belgium, като администратори на лични данни, ще събират Вашите лични данни, по начин и цели указани по-долу.
Какви ваши лични данни събираме и обработваме?

С Ваше съгласие, ние събираме и обработваме следните (категории) Ваши лични данни:

Категории лични данни:
Лични данни, които ни предоставяте:
 • Вашето име и фамилия и форма на обращение (Г-жа, Г-ца, Г-н), ЕГН, шофьорска книжка, лична карта,
 • Вашите данни за контакт (например домашен адрес, електронен адрес и (мобилен) телефонен номер),
 • Информация, свързана с Вашата MyT регистрация (например, справка за Вашата MyT регистрация), профил в социална мрежа (когато се свързвате с нас през наша страница в социална мрежа),
 • Информация за Вашите посещения в нашите центрове, покупки, запазени автомобилни конфигурации, събития за ремонт и поддръжка и контактите с нас (въпроси, заявки (искания), запис на телефонни обаждания и т.н.),
 • Информация за Вашия автомобил Toyota например, номер на рама (VIN), регистрационен номер, датата на доставка, срок на гаранцията, пробег, сервизна история, данни за геолокация),
 • Информация за Вашите интереси и предпочитания Вашето име, ЕГН, адрес, e-mail адрес, телефонен номер, шофьорска книжка, лична карта, профил в социална мрежа (когато се свързвате с нас през наша страница в социална мрежа), данни за контакт през VoIP приложение (когато се свързвате с нас през такова приложение)

В случай, че сте сключили договор за финансиране или лизинг, Оправомощеният търговец може да е упълномощен да обработва Ваши лични данни, необходими за попълване на свързаните с договора формуляри и да въвежда тази информация в системите на съответната финансираща институция/лизингодател. В тази връзка следва да се запознаете и с уведомленията за поверителност на съответната финансираща институция/ лизингодател.

Лични данни на трети лица, предоставени от Вас:

 • В определени случаи събираме данни на физически лица-ползватели на Вашия автомобил Toyota, като име, ЕГН, адрес, e-mail адрес, телефонен номер, шофьорска книжка, лична карта.

Имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, като ни посетите на място и/или в интернет страницата на Тойота Балканс ЕООД и/или на електронен адрес toyota@contact.toyota.bg Подробна информация за Вашите права и начините за упражняването им се съдържа в Общата политика за поверителност и защита на личните данни.

Цели и правни основания за обработването на вашите лични данни

Ние обработваме Вашите лични данни за целите и въз основа на правните основания, описани по-долу:

Цел Правни основания

За обработване и изпълнение на Вашите заявки:


 • За обработване и изпълнение на Вашите заявки за пробно шофиране, оферта, брошура, запазване на час или за информация за продукти и услуги или което и да било друго искане на информация.
Изпълнение на договор
 • За да се свържем с Вас, за да Ви информираме относно изпълнението на Вашата заявка, както и да получим обратна връзка.
Изпълнение на договор
 • За проследяване на местоположението на предоставения за пробно шофиране автомобил.
Законен интерес на Администратора(ите)
За изпълнение на договори между нас и Вас:
 • За изпълнение на договори, сключени помежду ни (покупка на автомобил Toyota, в това число на лизинг, регистрация, прехвърляне, поддръжка и ремонт, гаранционно обслужване, услуги за мобилност и т.н.).
 • За да се свържем с Вас, за да Ви информираме относно изпълнението на съответните договори, както и да получим обратна връзка.
 • За напомнителни съобщения във връзка с предстоящи събития по гаранционното обслужване на Вашия автомобил.
Изпълнение на договор
За подобряване на качеството на нашите продукти, услуги и клиентско изживяване:
 • За да се свързваме с Вас при провеждане на сервизни кампании, приложими за Вашия автомобил Toyota, в изпълнение на задължения за опазване на здравето и безопасността по реда на Закона за защита на потребителите.
Изпълнение на законово задължение
 • За да Ви изпращаме проучвания за клиентската Ви препоръка (без да се включват маркетингови проучвания или маркетингово съдържание).
Законен интерес на Администратора(ите) или трето лице
За да Ви изпращаме маркетингови съобщения и маркетингови проучвания:
 • За да Ви изпращаме придружаващи оферти към съобщения за предстоящи или изтичащи услуги (например оферта към напомняне за предстоящо обслужване, технически преглед и т.н.).
 • За да Ви изпращаме/информираме за персонализирани оферти за продукти и услуги с марка Toyota или Kinto,които може да представляват интерес за Вас.
 • За да Ви изпращаме информация и покани за организирани от нас събития.
 • За да се свързваме с Вас и за да Ви изпращаме маркетингови проучвания и проучвания с маркетингово, рекламно или промоционално съдържание,.

Кой може да се свързва с Вас?
Тойота Балканс ЕООД, както и получателите, посочени в Раздел „Получатели на Вашите лични данни“ по-долу. Искаме да Ви уверим, че Вашето съгласие няма да бъде използвано за да Ви изпращаме спам или да Ви затрупваме със съобщения. Ние се интересуваме от Вашето мнение и Вашите интереси, предпочитания и очаквания, чрез изграждане на клиентски профил въз основа на анализ на информацията, която получаваме за Вас. Той ще се използва за персонализиране на съобщенията ни до Вас и за да Ви изпращаме персонализирани оферти, реклами и покани.
Вашето съгласие (изрично дадено от Вас)
За да управляваме Вашите лични данни:
 • Вашите лични данни може да се комбинират, обработват, споделят и съхраняват в централни системи, управлявани от нас и/или от съответните получатели, посочени в раздел "Получатели на Вашите лични данни " по-долу.Тези действия имат за цел:
  • Ефективно управление на Вашите лични данни
  • Да Ви осигурим възможно най-доброто клиентско изживяване.
 • За да управляваме данните за Вашето съгласие(я) (например, да бъдем осведомени дали сте дали съгласие да Ви изпращаме маркетингови материали).
Законен интерес на администратора или на трето лице
Законово задължение за споделяне на Вашите лични данни:
 • За изпълнение на наши законови задължения (например за изпълнение на съдебно разпореждане или нареждане или искане от даден орган (полиция и т.н.), за изпълнение на данъчни задължения).
Изпълнение на законово задължение
Срокове на съхранение на Вашите лични данни
Вашите лични данни няма да бъдат съхранявани по-дълго, отколкото е необходимо за постигане на целите, посочени в това Уведомление за поверителност. Когато не са повече необходими, Вашите лични данни ще бъдат изтрити или анонимизирани (обезличени).
Нашите политики и процедури се основават на следните критерии за определяне на сроковете за съхранение на личните данни в контекста на описаните по-горе цели:
 • Времето, изминало от последния Ви контакт с нас;
 • Времето, което е необходимо на нас и на Вас, за изпълнение на Вашите заявки (например ако сте поискали пробно шофиране онлайн, ние ще запазим Вашите лични данни за срок от 6 месеца след датата, на която сте ни изпратили Вашата онлайн заявка).
 • Която и да било действителна или потенциална съдебна процедура или спор (например, ние се нуждаем от тази информация за да образуваме или да се защитим срещу правни искове), в който случай ние ще съхраняваме Вашите лични данни до приключването на този спор;
 • Регулаторно или законово задължение за съхранение на личните данни (например, за данъчни цели), в който случай ние ще съхраняваме Вашите лични данни за срока, за който се изисква.
Получатели на Вашите лични данни

Вашите лични данни може да бъдат споделяни със следните получатели или категории получатели:

Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget 60, 1140 Brussels, Belgium
Инчкейп Брокъридж България ЕООД, с ЕИК 200251257, гр. София, бул. Цариградско шосе 163
Inchcape plc, 22a St James’s Square, SW1Y 5LP, London, UK
Inchcape Management (Services) Ltd, 22a St James’s Square, SW1Y 5LP, London, UK Упълномощени от горепосочените лица - доставчици на услуги във връзка с изпълнение на посочените по-горе цели
Разкриване/ трансфер на Ваши лични данни към държави, извън Европейската икономическа зона (ЕИЗ)
Ние може да прехвърляме Ваши лични данни извън ЕИЗ, включително към Съединените американски щати и Обединеното кралство, в случай на Брекзит, ако това е необходимо (i) за постигане на някоя от целите, посочени в това Уведомление за поверителност и/или (ii) за разкриване на Вашите лични данни на трето лице (включително упоментатите в раздел “Получатели на Вашите лични данни ”по-горе) в съответствие с това Уведомление за поверителност. В случай, че Вашите лични данни биват прехвърляни извън ЕИЗ, ние ще се уверим, че са приложени следните мерки:
 • Законодателството на държавата, в която Вашите данни биват прехвърляни осигурява адекватно ниво на защита на личните данни (Член 45 от ОРЗД); или
 • Прехвърлянето се извършва при условията на клаузи за защита на личните данни, одобрени от Европейската комисия (Член 46.2 от ОРЗД) или при условията на Щита за защита на личните данни в отношенията между ЕС и САЩ.