1. retailers
 2. Privacy Policy | %dealer-address%
 3. Quality Privacy | %UUID%
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

Ръководството на ТМ Ауто Toyota София Запад,  в лицето на Управителя, декларира своята Политика по управление на качеството  и  околната среда, която е в съответствие с контекста на Дружеството и е неразделна част от цялостната ПОЛИТИКА за изграждане и развитие на ТМ Ауто Toyota София Запад. 

Политиката е  насочена към осигуряване на нарастваща ефективност на процесите на системата за  управление, с цел създаване на всички условия за постигане на икономически растеж, съобразно потребностите и очакванията на КЛИЕНТИТЕ И заинтересованите страни, идентифициране , оценка   и   предприеманте на мерки за контрол и за   преодоляване последиците  при реализация на рисковете  и  устойчиво опазване на всички компоненти на околната среда.

 • Подобряване и осъществяване на процесите и дейностите, в съответствие с потребностите и очакванията на клиентите и заинтересованите страни;
 • Непрекъснато подобряване опазването на околната среда, чрез инвестиране в технологии за създаване на екологично съобразени условия при реализация и сервиз на леки и лекотоварни автомобили Toyota и леки автомобили Lexus, ефективни действия за предотвратяване и намаляване замърсяването на атмосферния въздух, водите и управление на отпадъците;
 • Икономично потребление на природни ресурси – електроенергия, горива и вода;
 • Поддържане практиката за повторно използване и рециклиране на генерираните отпадъци и правилното им оползотворяване;
 • Осигуряване на необходимото обучение и засилване на персоналната отговорност към опазване на околната среда;
 • Осигуряване съответствието с приложимите нормативни и доброволни изисквания по отношение на качеството и околната среда в  ТМ Ауто Toyota София Запад;
 • Ефективно използване на всички нормативно предоставени правомощия за опазване и подобряване на околната среда;
 • Aктивно сътрудничество с упълномощените организации за контрол на околната среда и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите по опазване на околната среда;
 • Поддържане и създаване на необходимите условия за нарастване ефективността на Интегрираната система за управление, съгласно изискванията на стандартите ISO 9001:2015 и  ISO 14001:2015;
 • Ефективно използване на всички възможни ресурси за повишаване на имиджа и представянето на ТМ Ауто Toyota София Запад;
 • Поддържане на ниска степен на риска за здравето и живота на работещите.
 • Спазване на епидемилогични мерки във връзка с Covid-19. Провеждане на извънредни инстуктажи.
 • Стремеж за постоянно подобряване на Интегрираната система за управление;
 • Запознаване на клиенти, доставчици, обществени и правителствени организации и други   заинтересовани лица с политиката ни за управление.

При прилагане на политиката и произтичащите от нея цели Ръководството спазва изискванията, дефинирани в Стандартите ISO 9001 и  ISO 14001:

 • Гарантирано високо ниво на удовлетвореност на клиентите от предоставяните продукти и извършваните услуги;
 • Очаквания на другите заинтересовани страни по отношение на качеството на предоставените услуги и опазване на околната среда;
 • Периодичен преглед и при необходимост - актуализация на обявената вече политика на интегрираната система по управление.
 • Осигуряване и  управление на околната среда.

Ръководството усъвършенства и реализира политиката на интегрираната системата за управление на качеството и околната среда на базата на основни принципи, съобразени с изискванията на ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, отразяващи спецификата на дейността на Дружеството.

 • Равнището на качеството на работата в ТМ Ауто Toyota София Запад се определя от нарастващите изисквания на клиентите, както и от международните и националните стандарти и действащата нормативна база;
 • Все по-пълно удовлетворяване изискванията и очакванията на клиентите се постига с непрекъснатите подобрения на управлението на различните процеси и дейности в дружеството;
 • Успешен процес на реализация и поддържането на високо равнище на качеството се постига с осигуряването на условия за професионално развитие на персонала, безопасни условия на труд и непрекъснат мониторинг на околната среда;
 • Размерът на възнаграждението на работещите в дружеството се обвързва пряко с резултатите и качеството в работата;
 • Запознаване на клиенти, партньори, държавната и местна администрация с резултатите от прилаганата политика на интегрираната системата за управление на качеството и околната среда в Дружеството.

 • Утвърждаване на авторитета на Дружеството чрез реализиране на политика за силно пазарно присъствие и ориентация изцяло към специфичните изисквания на клиентите.
 • Прилагане на международните принципи и практика за качеството на работата, спазване на изискванията на клиентите за изпълнение на дейностите.
 • Поддържане на висока степен на отговорност от всички работещи в дружеството, стимулиране на активността на персонала.
 • Поддържане на ниска степен на риска за здравето и живота на работещите.
 • Непрекъснат мониторинг и управление на аспектите на околната среда;
 • Недопускане на замърсявания на околната среда
 • Поддържане на взаимноизгодно сътрудничество с бизнес партньори и доставчици.
Управителят на ТМ Ауто Toyota София Запад приема оценката на клиентите и другите заинтересовани страни за критерии за правилността на формулираната и провеждана политика  на управление.
ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА