Разкажете ни малко за Вас.

Политика за защита на данните

Ние уважаваме факта, че сте ни поверили вашите лични данни и се ангажираме да ги обработваме по справедлив, прозрачен и сигурен начин. Основните принципи, които Toyota прилага са:

 • Законност на обработката: ние ще събираме вашите лични данни по справедлив начин, в съответствие със законовите разпоредби и по прозрачен начин.
 • Минимизиране на събирането на данни: ние ще ограничим събирането на вашите лични данни до това, което е уместно и необходимо за целите, за които са събрани.
 • Ограничение на целта на...
събиране: ние ще събираме вашите лични данни само за изрично посочени и законни цели и няма да обработваме лични данни по начин, несъвместим с тези цели.
 • Точност на данните: ние ще поддържаме вашите лични данни правилни и актуални.
 • Сигурност и защита на данните: ние ще приложим технически и организационни мерки, за да осигурим адекватно ниво на сигурност и защита на данните, като вземем предвид, наред с други неща, вида на защита според вашите данни. Тези мерки предотвратяват неразрешено разкриване или достъп, случайно или незаконно унищожаване или случайна загуба или промяна и всяка друга незаконна форма на обработване.
 • Достъп и коригиране: ние ще обработваме лични данни в съответствие с вашите законови права.
 • Ограничение във времето за запазване на данни: ние ще съхраняваме вашите лични данни по начин, съвместим с приложимите закони и разпоредби за защита на данните и не повече от необходимото за целите, за които са били събрани.
 • Защита на международни трансфери: ние гарантираме, че всички ваши лични данни, прехвърлени извън ЕИП (Европейското икономическо пространство), са адекватно защитени.
 • Гаранции по отношение на трети страни: ние ще гарантираме, че достъпът до лични данни от трети страни (и трансферите към тях) се извършва в съответствие с приложимото законодателство и адекватни договорни гаранции.
 • Легитимност на директния маркетинг и бисквитките: когато ви изпращаме рекламни материали или поставяме бисквитки на вашия компютър, ние ви уверяваме, че правим това в съответствие с приложимото законодателство.
 • Политика за защита на данните

  Ние уважаваме факта, че сте ни поверили вашите лични данни и се ангажираме да ги обработваме по справедлив, прозрачен и сигурен начин. Основните принципи, които Toyota прилага са:

  • Законност на обработката: ние ще събираме вашите лични данни по справедлив начин, в съответствие със законовите разпоредби и по прозрачен начин.
  • Минимизиране на събирането на данни: ние ще ограничим събирането на вашите лични данни до това, което е уместно и необходимо за целите, за които са събрани.
  • Ограничение на целта на събиране: ние ще събираме вашите лични данни само за изрично посочени и законни цели и няма да обработваме лични данни по начин, несъвместим с тези цели.
  • Точност на данните: ние ще поддържаме вашите лични данни правилни и актуални.
  • Сигурност и защита на данните: ние ще приложим технически и организационни мерки, за да осигурим адекватно ниво на сигурност и защита на данните, като вземем предвид, наред с други неща, вида на защита според вашите данни. Тези мерки предотвратяват неразрешено разкриване или достъп, случайно или незаконно унищожаване или случайна загуба или промяна и всяка друга незаконна форма на обработване.
  • Достъп и коригиране: ние ще обработваме лични данни в съответствие с вашите законови права.
  • Ограничение във времето за запазване на данни: ние ще съхраняваме вашите лични данни по начин, съвместим с приложимите закони и разпоредби за защита на данните и не повече от необходимото за целите, за които са били събрани.
  • Защита на международни трансфери: ние гарантираме, че всички ваши лични данни, прехвърлени извън ЕИП (Европейското икономическо пространство), са адекватно защитени.
  • Гаранции по отношение на трети страни: ние ще гарантираме, че достъпът до лични данни от трети страни (и трансферите към тях) се извършва в съответствие с приложимото законодателство и адекватни договорни гаранции.
  • Легитимност на директния маркетинг и бисквитките: когато ви изпращаме рекламни материали или поставяме бисквитки на вашия компютър, ние ви уверяваме, че правим това в съответствие с приложимото законодателство.

  Информацията, която изпращате, няма да се използва или разпространява по никаква друга причина, освен за изпълнение на вашата заявка. За повече информация, моля, посетете нашата Политика за поверителност.