1. Discover Toyota
 2. Environmental sustainability
 3. Sustainable society
 4. Bio diversity
 5. What is so special about this region?
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

Какво е специалното в този регион?

 • Река Тиса е една от най-важните и най-чувствителни водни артерии в Централна и Източна Европа. В миналото районът е представлявал красива мозайка от слабо залесени заливни ливади, влажни зони и гори от иглолистни дървета. Голяма част от територията е защитена на национално ниво като парк и на международно ниво като влажна зона по Рамсар*. През пролетта в района мигрират ключови видове, някои от които със световно значение, като черен щъркел, скален орел, ловен сокол, бобър и безброй водолюбиви птици. 
 • Въпреки това, поради бързото разпространение на инвазивни растения, като Amorphy fructicosa, първоначалната растителност е изтласкана обратно към поречието на реката. Последиците са изключително вредни: загуба на биоразнообразие, намалена способност за наводняване, пречи се на птиците да гнездят и на животните да намират убежище. 

  *Рамсар е Конвенцията за влажните зони, наречена Рамсарска конвенция – междуправителствен договор, който осигурява рамката за национални действия и международно сътрудничество за опазване и разумно използване на влажните зони и техните ресурси.

 • Какво се е променило? 

  Благодарение на партньорството ни с WWF тези инвазивни растения бяха изкоренени, за да се възстанови предишният разцвет на заливната тераса. Във влажните зони са въведени отново водни биволи, а в зоните с горски пасища - унгарски дългороги сиви говеда, за да се възстанови предишното богатство на видове в пасищата. 


  Частично управляемата паша привлича във влажните зони и ново биоразнообразие, като например водолюбиви птици. Бобрите са въведени отново, за да разнообразят ландшафта на влажните зони и да преструктурират заливните местообитания. 

 • Защо това е толкова важно? 

  Комбинацията от паша и изкореняване на инвазивни растения е идеално природозащитно усилие за създаване на екологични коридори и подобряване на качеството на биологичното разнообразие във влажните зони и ливадите. Тези промени осигуряват привлекателен ландшафт за екотуризъм, който може да донесе допълнителни приходи за икономическа диверсификация и по-добро поддържане на тази селска общност. 

  С помощта на Toyota стана възможно да се разработи базиран на общността проект за опазване на заливните територии, който може да бъде разширен в целия Карпатски регион и в други региони, където местните общности разчитат в голяма степен на заливните територии.

 • Полууправляема паша, която привлича ново биоразнообразие във влажната зона.
 • Подпомагане на хората да се върнат на работа. Тези работници събират в пакети инвазивните растения, които след това се използват като източник на енергия.

Защо правим това? 

Toyota Motor Corporation ежегодно избира редица проекти, които се финансират по програмата Toyota Environmental Activities Grant Programme. Тази програма стартира през 2000 г. в чест на получаването от Toyota на наградата Global 500 от Програмата на ООН за околната среда през предходната година.