1. Discover Toyota
 2. About us
 3. Toyota vision & philosophy
 4. Our Guiding Principles

Нашите ръководни принципи

Нашите основни принципи в управлението и нашата позиция към заинтересованите страни
Нашите ръководни принципи отдавна са основа за начина, по който управляваме нашия бизнес. Изготвени за първи път при стартирането на нашия бизнес през 1937 г. и актуализирани през 1997 г., те остават в основата на нашата философия за управление.
 • Здрава основа

   

  От основаването на Toyota сме действали в съответствие с нашите Ръководни принципи. Те ни позволяват да произвеждаме надеждни превозни средства и да подкрепяме устойчивото развитие на обществото чрез непрекъснато променящи се иновации и предоставяне на висококачествени продукти и услуги. Те ни помагат да постигнем и поддържаме устойчиво развитие чрез уважение, доверие и отговорност в нашите взаимоотношения с хората, културите, нациите и околната среда. • Нашите ръководни принципи

  От 1937г
  (актуализиран през 1997 г.)

 • Почитайте езика и духа на закона на всяка държава и регион и предприемайте открити и честни бизнес дейности, за да бъдете силен корпоративен гражданин на света.
 • Уважавайте културата и обичаите на всяка страна и регион и допринасяйте за икономическото и социално развитие чрез корпоративни дейности в съответните им общности.
 • Посветете нашия бизнес на предоставянето на чисти и безопасни продукти и на подобряването на качеството на живот навсякъде чрез всички наши дейности.
 • Създавайте и развивайте съвременни технологии и предоставяйте изключителни продукти и услуги, които отговарят на нуждите на клиентите по целия свят.
 • Насърчавайте корпоративна култура, която подобрява както индивидуалната креативност, така и стойността на работата в екип, като същевременно уважава взаимното доверие и уважение между работниците и ръководството.
 • Преследвайте растеж чрез хармония с глобалната общност и иновативно управление.
 • Работете с бизнес партньори в областта на научните изследвания и производството, за да постигнете стабилен, дългосрочен растеж и взаимни ползи, като същевременно оставате отворени за нови партньорства.